فعالیت های مطالعات و مشاوره ژئوتکنیک شرکت پویا نقش شامل مطالعات و شناسایی های ژئوتکنیکی و نیز طراحی های ژئوتکنیک شامل عملیات گمانه زنی، نمونه گیری، آزمون های برجا و آزمایشگاهی ژئوتکنیکی و نیز طراحی های خاص ژئوتکنیک در عرصه بهسازی خاک ، سازه های نگهبان، شمع و فونداسیون و … می باشد

مجموعه پویا نقش با تکیه بر نیرو های متخصص و مجرب و همچنین تجهیزات کامل شامل جک های ظرفیت بالا و ابزار دقیق اندازه گیری، اقدام به انجام آزمایش های بارگذاری برجا با مقیاس واقعی (Full Scale) در پروژه های تحکیم بستر (میکروپایل، ستون شنی و …) و پایدار سازی گود (میخکوبی جت گروتینگ ، مهار خاک و …)
می نماید.