با توجه به قرار گیری شهرهای پرجمعیت کشورمان بر روی گسل های فعال و لزوم حفظ جان و اموال انسان ها، این مجموعه سعی دارد با ایجاد نظم و انضباط سیستماتیک در فرآیند مطالعات اولیه ژئوتکنیکی، طراحی و نظارت و اجرای پروژه های مختلف نسبت به انجام وظایف انسانی و اخلاقی مهندسی خود به نحو احسن اهتمام ورزد.

 این امر میسر نمی گردد مگر با وظیفه شناسی، استفاده از تجربیات و یادگیری همیشگی و بروز ماندن تک تک اعضا. هدف ما پاسخگویی هرچه بهتر بر نیازهای کارفرمایان و رسیدن به استاندارد های جهانی از لحاظ بینش علمی و عملی و خلاقانه می باشد.