نشانی پستی: استان آذربایجان شرقی، تبریز، ولیعصر، فلکه ابن سینا، بیتا، مهتاب شرقی، پلاک ۲۲

تلفن: ۳۳۲۶۲۶۱۷-۰۴۱ و ۳۳۲۶۲۳۳۴-۰۴۱

تلفن: ۰۹۱۴۹۰۸۰۵۷۰-۰۹۱۴۴۰۳۸۷۵۲-۰۹۱۴۳۰۴۱۷۳۳

پست الکترونیک: info@pooya-naghsh.com