• پایه ۱ ژئوتکنیک
  • پایه ۱ بتن و مصالح ساختمانی
  • پایه ۱ طراحی و نظارت
  • پایه۳ خدمات مشاوره از سازمان مدیریت
  • پایه ۱ طراحی و نظارت در مساکن ملی
  • گواهینامه عضویت در سازمان نظام مهندسی
  • گواهینامه عضویت در انجمن بتن ایران
  • گواهینامه عضویت در انجمن ژئوتکنیک ایران
  • گواهینامه عضویت در جامعه مشاوران ایران
  • گواهینامه عضویت در انجمن انبوه سازان