• پایه ۱ ژئوتکنیک
  • پایه ۱ بتن و مصالح ساختمانی
  • پایه ۱ طراحی و نظارت
  • گواهینامه عضویت در سازمان نظام مهندسی
  • گواهینامه عضویت در انجمن بتن ایران
  • گواهینامه عضویت در انجمن ژئوتکنیک ایران
  • گواهینامه عضویت در انجمن انبوه سازان