اکتشافات صحرایی

مهندسی ژئوتکنیک یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که سالیان اخیر در پی رشد روز افزون تاسیسات حیاتی و صنایع بزرگ از یک سو و خسارات وارده بر مناطق زلزله خیز از سوی دیگر، موجب شده تا این رشته از دیدگاه بررسی تاثیر رفتار لرزه‌ای خاک بر مستحدثات بسیار مورد توجه قرار گیرد. زیرا، طراحی لرزه‌ای یا مقاوم سازی سازه‌ها با لحاظ نمودن ابعاد ژئوتکنیکی آن امری اجتناب ناپذیر است.

شرح خدمات پویا نقش در زمینه اکتشافات صحرائی:

 • شناسایی لایه های تحت الارضی
 • تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن ها
 • تعیین نوع پی و عمق استقرار آن
 • تعیین ظرفیت باربری پی
 • تعیین ضریب عکس العمل خاک زیر پی جهت طراحی سازه ای پی
 • طبقه بندی نوع زمین بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ ایران
 • تعیین نوع سیمان مصرفی در بتن پی
 • بررسی وضعیت آب زیر زمینی
 • ارائه توصیه های فنی پی سازی
 • مطالعه زمین شناسی و لرزه خیزی عمومی محدوده مورد مطالعه در حد اطلاعات و آمار
 • انجام مطالعات صحرایی و انجام آزمایشاتی همانند آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش دانسیته درجا، آزمایش بارگذاری صفحه ای و نیز آزمایش برش مستقیم درجا