برای دستیابی به اهداف شرکت، برنامه ریزی و استراتژی کاری در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به شرح زیر تنظیم شده است:

الف) استراتژی کوتاه مدت:

– ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی از طریق استفاده از تربیت کارشناسان و مهندسان زبده و متخصص فن.

– دستیابی به فن آوری روز جهان در زمینه مهندسی.

– عضویت حقوقی در مجامع علمی

– اعزام کارشناسان به دوره های مختلف آموزشی مرتبط با زمینه های فعالیت شرکت.

– تهیه و ارائه مقالات علمی در سمینارها و کنفرانس های داخلی و بین المللی.

– تدارک آرشیو فنی جامع.

ب) استراتژی میان مدت:

– بهره گیری از سیستم کارآمد مدیریت کیفیت ISO 9001.

– بهبود روش های مهندسی از طریق سرمایه گذارای در زمینه تحقیقات.

– تملک فضای کاری مناسب مرتبط با زمینه فعالیت.

– توسعه کتابخانه و جمع آوری اسناد و مدارک معتبر در کلیه زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت.

– پیاده سازی سیستم اداری مکانیزه (اتوماسیون اداری).

– تهیه نرم افزارهای مهندسی مرتبط با زمینه های فعالیت شرکت.

– جذب نیروهای متخصص و کارآمد در زمینه های کاری شرکت .

ج) استراتژی بلند مدت:

– اخذ صلاحیت در سایر رشته های گروه مهندسی.

– عضویت حقوقی در مجامع علمی و حرفه ای داخلی و بین المللی.