• بررسی روند تغییر فشارهای پیزومتریک سد زنوز با یک و دو پرده آب بند و مقایسه با نتایج ابزار دقیق – دانشگاه صنعتی شریف – دانلود مقاله
  • تحلیل تاثیر حجم آب بالادست سد خاکی بر میزان دبی خروجی – دانشگاه محقق اردبیلی – دانلود مقاله
  • تحلیل عددی روند نشست از پی سد خاکی – دانشگاه آزاد تبریز